سه شنبه, 01 مرداد 1398

نوار کناری

شناسه خبر:2422

گزارش تصویری برگزاری نماز عید سعید قربان با حضور آحاد مردم در مصلی رشت

  • انداز قلم

به گزارش سوما؛ نماز عید سعید قربان با حضور آحاد مردم رشت و به امامت آیت الله رسول فلاحتی در مصلی رشت برگزار شد.

http://uupload.ir/files/8hfb_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(13).jpg

http://uupload.ir/files/aqut_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(12).jpg

http://uupload.ir/files/di65_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(11).jpg

http://uupload.ir/files/y8m8_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(10).jpg

http://uupload.ir/files/836h_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(9).jpg

http://uupload.ir/files/d93b_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(8).jpg

http://uupload.ir/files/gk5o_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(7).jpg

http://uupload.ir/files/5yq1_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(6).jpg

http://www.uupload.ir/files/ahvj_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(5).jpg

http://uupload.ir/files/undw_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(4).jpg

http://uupload.ir/files/aac8_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(3).jpg

http://uupload.ir/files/ffzv_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(2).jpg

http://uupload.ir/files/26a3_%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C_(1).jpg

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

طلایی

نقره ای

برنزی

عملکرد سنجی

عملکرد سوما نیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما 83 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم